Quantcast Choice Terms of Service

Dessa tjänstevillkor för Quantcast Choice (detta ”Avtal”) innehåller de villkor enligt vilka Quantcast gör Quantcast Choice (”Lösningen”) tillgänglig för dig.

GENOM ATT ANVÄNDA LÖSNINGEN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU INGÅR DET HÄR AVTALET PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN JURIDISK PERSON INTYGAR DU ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT BINDA SÅDAN JURIDISK PERSON, I VILKET FALL TERMERNA ”DU” ELLER ”DIN” KOMMER ETT GÄLLA SÅDAN JURIDISK PERSON (ELLER, OM SÅDAN JURIDISK PERSON AGERAR SOM EN BEHÖRIG TREDJE PART, SÅ KOMMER TERMERNA ”DU” ELLER ”DIN” ATT GÄLLA SÅDAN JURIDISK PERSON, PARTEN/PARTERNA SOM GER BEHÖRIGHETEN, ELLER BÅDA, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR TILLÄMPLIGT). QUANTCAST KAN IBLAND ÄNDRA DET HÄR AVTALET; FORTSATT ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER MEDDELANDE KOMMER ATT UTGÖRA GODKÄNNANDE (SE AVSNITT 6). LÄS IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

    1. Vissa definitioner.

       ”Tillämplig integritetslagstiftning” innebär alla tillämpliga lagar, stadgar eller förordningar som ibland kan ändras, förlängas eller omförhandlas som avser personuppgifter inklusive (i) EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) och varje EU-medlemsstats lagar som implementerar GDPR samt (ii) e-integritetsdirektivet 2002/58/EG, i dess ändrade lydelse och införlivat i EU-medlemsländers lagar som ersätter e-integritetsdirektivet.

       ”Choice-tagg” innebär den särskilda JavaScript-koden eller programutvecklingspaketet som tillhandahålls till dig av Quantcast och kan inbäddas på webbplatser eller appar för implementering av Lösningen, tillsammans med alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som tillhandahålls till dig.

       ”Samtyckessignal” innebär indikationen angående om en webbplatsbesökare eller appanvändare (dvs. slutanvändare) har tillhandahållit giltigt samtycke eller nekat eller återkallat samtycke för vissa eller alla tredje parter som söker erhålla samtycke från sådana slutanvändare i enlighet med kraven i GDPR.

       ”Personuppgifter” har samma innebörd som tillskrivs den i GDPR.

    2. Quantcasts lösning för samtycke och insyn.

       a.  Lösning. Lösningen är en applikation för insyn och samtycke som gör det möjligt för webbplatsoperatörer och apputvecklare att samla in och hantera samtyckessignaler. Quantcast kommer att tillhandahålla Choice-taggen samt den tekniska handboken för Quantcast Choice till dig för att du skall kunna implementera Lösningen.

       b.  Quantcasts skyldigheter och intyganden. Quantcast godkänner, intygar och garanterar för dig att Lösningen är förenlig med IAB Europes ramverk för insyn och samtycke.

       c.  Dina skyldigheter och intyganden. Du godkänner, intygar och garanterar för Quantcast att du (i) har alla rättigheter, godkännanden och samtycken som behövs för att implementera Choice-taggen på webbplatser, appar eller andra digitala applikationer, (ii) endast kommer att implementera Choice-taggen enligt beskrivningen i den tekniska handboken för Quantcast Choice som tillhandahålls av Quantcast samt villkoren i det här Avtalet, och (iii) inte kommer att störa eller försöka störa Lösningens operativa funktioner, samt (iv) inte kommer att radera eller på något sätt ändra upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden om äganderätt som förekommer i Lösningen.

    3. Gottgörelse. Du godkänner att försvara, gottgöra och hålla Quantcast skadelöst från alla domar, skador, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från en fordring från tredje part till följd av din överträdelse av ett villkor i det här Avtalet eller din användning av Lösningen. Quantcast kommer inte att ha någon skyldighet eller något ansvar enligt det här Avtalet där fordringarna härrör från någon kombination med, något tillägg till eller någon modifiering av Choice-taggen. Om Quantcast i enlighet med artikel 82(4) i GDPR befinns vara ansvarigt för hela den skada som uppstår till följd av en överträdelse eller överträdelser av GDPR i samband med aktiviteter enligt det här Avtalet för att säkerställa effektiv kompensation för en eller flera individer skall du gottgöra Quantcast för alla fordringar, krav, förluster, skador eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) i samband med eventuella överträdelser av GDPR för vilka du är helt eller delvis ansvarig. All kompensation som betalas till en registrerad person av Quantcast i enlighet med artikel 82(4) i GDPR, som helt eller delvis är hänförlig till överträdelser av GDPR, skall återbetalas i enlighet med denna gottgörelse och artikel 82(5) omedelbart efter mottagande av en skriftlig förfrågan från Quantcast enligt detta Avsnitt 3.

    4. Garantifriskrivning. Lösningen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Utan begränsning av ovanstående friskriver sig Quantcast från allt ansvar avseende eventuella garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, ostört nyttjande eller icke-intrång. Quantcast påtar sig inget ansvar på vägnar av dig, någon av dina tredjepartsleverantörer eller några andra fysiska eller juridiska personer för att agera eller inte agera i enlighet med samtyckesignaler eller om du eller någon av dina tredjepartsleverantörer eller andra fysiska eller juridiska personer kringgår eller på annat sätt stör de tekniska begränsningarna som ingår i Lösningen som tillhandahålls av Quantcast. Quantcast garanterar inte att Lösningen, inklusive Choice-taggen, kommer att (i) vara tillgänglig på oavbruten, säker eller felfri basis, (ii) inte orsaka några latenser eller fördröjningar i bearbetning eller (iii) uppfylla eventuella lagkrav kring samtycke eller dataskydd. Quantcast påtar sig inget ansvar för ditt förlitande på Lösningen. Ovanstående undantag och ansvarsfriskrivningar är en väsentlig del av det här Avtalet och utgör en grund för att Quantcast skall erbjuda Lösningen till dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag av vissa garantier, så denna friskrivning kanske inte gäller dig i sin helhet.

    5. Uppsägning. Om det inte sägs upp på annat sätt enligt vad som anges häri skall det här Avtalet fortsätta att gälla fullt ut medan du använder Lösningen. Du kan säga upp det här Avtalet genom att ta bort Choice-taggen från dina webbplatser eller appar, beroende på vad som är tillämpligt, eller genom att när som helst skriftligen meddela Quantcast om din uppsägning av det här Avtalet. Quantcast kan säga upp din tillgång till Lösningen eller säga upp det här Avtalet när som helst, av vilken som helst orsak eller utan orsak och utan något ansvar gentemot dig. Quantcast skall inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av det här Avtalet. Oavsett ovanstående kommer Avsnitt 3 och 7 till 10 att fortsätta gälla efter uppsägning

    6. Ändring av Avtalet. Quantcast förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller upphöra med Lösningen utan föregående meddelande. Quantcast kan även ibland ändra det här Avtalet. Om det ändrade Avtalet inte är acceptabelt för dig kan du säga upp ditt konto inom 30 dagar genom att följa förfarandet i Avsnitt 5. Användning av Lösningen efter 30 dagar kommer att utgöra ditt godkännande av detta

    7. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL QUANTCAST HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON EFTERFÖLJANDE FÖRLUST, EXEMPELRELATERAD SKADA, OFÖRUTSEDD FÖRLUST, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖRLUST, VINSTFÖRLUST, ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV LÖSNINGEN, ÄVEN OM QUANTCAST HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR UTGÖR EN GRUND FÖR ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR QUANTCAST ATT ERBJUDA LÖSNINGEN TILL DIG. DENNA PARAGRAF SKALL GÄLLA OAVSETT NÅGOT MISSLYCKANDE AV DET EXKLUSIVA RÄTTSMEDLET SOM ANGES I FÖLJANDE PARAGRAF. MED UNDANTAG FÖR ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA TILL FÖLJD AV QUANTCASTS FÖRSUMMELSE, ELLER QUANTCASTS BEDRÄGERI, OAVSETT VAD SOM I ÖVRIGT SÄGS I DET HÄR AVTALET KOMMER HELA QUANTCASTS ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT YRKAN, ALLTID ATT VARA BEGRÄNSAD TILL TVÅHUNDRAFEMTIO DOLLAR (250,00 USD).

    8. Meddelanden. Alla meddelanden eller annan kommunikation till Quantcast från dig kommer endast att anses vara överlämnade när de mottas via personligt överlämnande, e-post eller förbetalt 1:a-klassbrev, på adressen ovan eller någon annan adress som Quantcast tillhandahåller till dig för dessa ändamål, riktade till den juridiska avdelningen.

Personer i USA skall kontakta:
Quantcast Corp.
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107
Attn: Legal Department
E-post: contact@quantcast.com
Personer utanför USA skall kontakta:
Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1st Floor
Dublin 2, Ireland
Attn: Legal Department
E-post: contact.dublin@quantcast.com

    9. Diverse. Det här Avtalet utgör hela Avtalet mellan parterna med avseende på Lösningen och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag och meddelanden, skriftliga eller muntliga mellan Quantcast och dig med avseende på denna. Eventuell friskrivning av någon av parterna från någon överträdelse av det här Avtalet kommer inte att anses utgöra en friskrivning från eventuella ytterligare eller framtida överträdelser av samma eller någon annan bestämmelse. Om några delar eller bestämmelser i det här Avtalet anses vara ogenomförbara är du och Quantcast överens om att sådana delar eller bestämmelser skall gälla i maximalt tillåten grad och att återstoden av Avtalet kommer att gälla fullt ut. Du och Quantcast är överens om att det inte finns några tredjepartsmottagare av några löften, skyldigheter eller intyganden som Quantcast gör. Endera parten får i enlighet med det här Avtalet överlåta sina rättigheter, data och skyldigheter i sin helhet i samband med en försäljning av alla (eller väsentligen alla) dess tillgångar i samband med det här Avtalet, en fusion eller en omorganisation. Ingenting i det här Avtalet skall utgöra ett partnerskap eller ett joint venture mellan dig och Quantcast. DET HÄR AVTALET OCH VARJE TVIST I SAMBAND MED DET HÄR AVTALET SKALL REGLERAS I ENLIGHET MED LAGSTIFTNINGEN I KALIFORNIEN. DU OCH QUANTCAST GODKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT JURISDIKTION, LAGA DOMSTOL OCH DE LÄMPLIGASTE FORUMEN FÖR ALLA FORDRINGAR, YRKANDEN OCH FÖRHANDLINGAR AV NÅGOT SLAG RELATERADE TILL QUANTCAST ELLER INNEHÅLLET I DET HÄR AVTALET EXKLUSIVT SKALL VARA I DOMSTOLAR I SAN FRANCISCO I KALIFORNIEN. Det här Avtalet är upprättat på engelska. Varje översättning till ett annat språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

    9. Kontaktande part.

         Om du bor i USA ingås det här Avtalet mellan dig och Quantcast Corporation. Om du bor utanför USA ingås det här Avtalet mellan dig och Quantcast International Limited, ett irländskt aktiebolag. Referenser till ”Quantcast”, ”oss”, ”vi” och ”vår” betyder antingen Quantcast Corporation eller Quantcast International Limited, beroende på vad som är lämpligt.