Tjänstevillkor för Quantcast Measure och Q for Publisher

I det här tjänsteavtalet för Quantcast Measure och Q for Publisher (“Avtalet”) beskrivs de villkor som Quantcast gör Quantcast Measure och Q for Publisher (“Tjänsterna”) aoch webbplatsen (“Quantcasts webbplats”) tillgängliga för dig på.h

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER”, SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ÄR DU BUNDEN TILL VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU INGÅR DET HÄR AVTALET FÖR ETT FÖRETAG ELLER ANNAN JURIDISK PERSON UTFÄSTER DU ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT INGÅ AVTAL FÖR SÅDAN ENHET, OCH DÅ SKA BEGREPPEN ”DU” ELLER ”DIN” REFERERA TILL ENHETEN (ELLER OM SÅDAN ENHET AGERAR SOM EN BEHÖRIG TREDJE PART, DÅ SKA BEGREPPEN ”DU” ELLER ”DIN” REFERERA TILL ENHETEN, DEN BEHÖRIGA PARTEN ELLER BÅDA SOM TILLÄMPLIGT). QUANTCAST KAN ÄNDRA AVTALET FRÅN TID TILL ANNAN. FORTSATT ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER ÄNDRINGSMEDDELANDE INNEBÄR SAMTYCKE TILL ÄNDRINGARNA (SE PUNKT 11).

Begrepp skrivna med stor bokstav definieras i punkt 15.

1.         Inledning: Åtkomstpunkter, Taggar och Mätdata.

Quantcast Measure är en kostnadsfri tjänst för mätning av målgrupper på internet som låter dig tagga webbplatser, videor, annonser, appar och betalda sökkampanjer (“Åtkomstpunkter”) för direktmätning.

Du kan även definiera och mäta åtgärder och händelser genom att anpassa din Taggar med etiketter. Du har fullständig kontroll över vilka sidor som taggas, hur avsnitt betecknas (t.ex. med namn med eller utan betydelse) och hur Mätresultaten visas eller inte visas offentligt.

Varje gång en webbläsare besöker en taggad Åtkomstpunkt samlar Quantcast in “Mätdata”—anonym trafikstatistik som den som finns i en webbserverlogg. Vi tillämpar sedan våra patentskyddade Quantcast-algoritmer och andra data på dessa Mätdata för att generera “Mätresultaten,” som vi tillgängliggör för dig på Quantcasts webbplats (se punkt 3).

För att mäta Åtkomstpunkter som du inte äger eller styr över kan du tillhandahålla din Tagg till en tredje part. Du kan även anvisa oss att ge en tredje part åtkomst till Mätresultaten (en så kallade “Behörig tredje part”), förutsatt att varje Behörig tredje part godkänner det här Avtalet. Detaljer om taggningsregler och skyldigheter gällande integritet finns i punkt 4.

2.         Registrering.

För att få åtkomst till Tjänsterna måste du registrera dig för ett Quantcast-konto på Quantcasts webbplats. Vid registreringen åtar du dig att lämna korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter samt se till att de är uppdaterade.

Du ansvarar för att hemlighålla och skydda ditt lösenord. Du tar härmed ansvar för alla åtgärder – och anvisningar som ges till Quantcast – som utförs av dig eller någon tredje part, behörig eller ej, utifrån ditt konto eller med Mätresultaten. Du ska omedelbart meddela Quantcast om eventuell obehörig eller olovlig användning av ditt konto, och du ska samarbeta med oss för att stoppa den.

3.         Mätdata och resultat.

Quantcast använder alla Mätdata både för att förstå din målgrupp (endast för din räkning) och som en del av biljoner datapunkter för att beräkna vilket innehåll och vilken reklam som ska visas för personer vid intressebaserad reklam på webben.

Quantcast kommer aldrig att sälja din målgrupp – varken identifierad eller oidentifierad. Det är du som styr i vilken utsträckning Quantcast visar Mätresultaten.

Quantcast ger dig evig rätt att använda, kopiera och distribuera Mätresultaten, inklusive med våra delbara widgetar, så länge som du:

a. Tillskriver oss arbetet. Demonstrativt inkluderar: “Källa: Quantcast. www.quantcast.com“;

b. Presenterar data exakt så som vi tillhandahållit dem. Du får inte: (i) manipulera eller ändra Mätresultaten för att påstå eller antyda andra resultat än de som specifikt presenterats av Quantcast; (ii) kombinera information relaterad till andra Quantcast-profiler (till exempel genom att lägga ihop räckvidden från två olika webbplatser istället för att presentera respektive plats med den fristående och uppmätta räckvidden enligt uppgifterna från Quantcast); (iii) kvantitativt lägga ihop eller slå samman information i Mätresultaten med information från andra källor (det är däremot tillåtet att jämföra information från olika källor);

c. Använd inte vårt arbete för konkurrera med oss. Använd inte information i Mätresultaten på ett sätt som konkurrerar med Quantcast; och

d. Bind tredje parter. Om du ger informationen i mätresultaten direkt till tredje part (istället för att de får åtkomst till informationen via Quantcasts webbplats) måste du säkerställa att de samtycker till att vara bundna till och att de uppfyller ovannämnda krav.

4.         Taggningsregler och integritet.

Du samtycker till att inte framställa din webbplatstrafik, målgrupp eller användaraktivitet på ett oriktigt sätt i samband med Quantcast, Tjänsterna eller några Taggar. Du samtycker till att inte tagga något annonsprogram eller spionprogram eller någon Åtkomstpunkt som avslöjar exakt geografiskt läge, särskild information om hälsa, medicinskt tillstånd eller sexliv, kreditkortsdata eller ekonomiska data, brottsregister eller åtal. Om du är bosatt utanför USA, samtycker du dessutom till att inte tagga någon Åtkomstpunkt i appar som avslöjar andra känsliga personuppgifter, som etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Om du uppger till Quantcast (t.ex. under registreringsprocessen) att dina Åtkomstpunkter inte är riktade till barn under 13 år, samtycker du till att inte tagga några Åtkomstpunkter riktade till barn under 13 år. Om du uppger att dina Åtkomstpunkter är riktade till barn under 13 år, kommer du inte att få de Tjänster som kräver insamling av data mellan olika webbplatser. Du får inte ändra Taggen på annat sätt än vad som beskrivs i Quantcasts Learning Center Guide. Du ska använda Taggen i den översta ramen. Du ska behålla Taggens ursprungliga adress som vi tillhandahöll i sin helhet.

Du samtycker till att informera webbplatsbesökarna, i din integritetspolicy eller i en separat sidfotslänk, om att din sida tillåter datainsamling för intressebaserad reklam, att beskriva de data som samlas in och hur de samlas in, samt att tillhandahålla en länk för avanmälan, till exempel från NAI eller DAA opt-outs (eller EDAA, för utgivare inom EU). Om du använder Tjänster för att samla in data från ett domännätverk eller från underdomäner, ska du i förväg informera var och en om att din tjänst tillåter datainsamling för intressebaserad reklam, beskriva de data som samlas in och hur de samlas in, samt kräva att var och en tillhandahåller en länk för avanmälan.

Nationella och internationella lagar och bestämmelser ändras snabbt vad gäller teknik och integritet. Du samtycker till att uppfylla tillämpliga lagar (om tillämpligt, inklusive EU-direktivet 95/46/EG och 2002/58/EG i deras ändrade lydelse), bestämmelser, självreglering inom branschen och rättigheter för tredje part i samband med Tjänsterna och vår användning av anonym besöksinformation (inklusive unika användar-ID:n) för intressebaserad reklam. Du samtycker till att inte (i) använda Tjänsterna för att spåra eller samla in personligt identifierbar information om internetanvändare (eller ”personuppgifter” om internetanvändare enligt EU-direktivet 95/46/EG), eller (ii) ge Quantcast någon personligt identifierbar information (eller några personuppgifter) om internetanvändare. Du samtycker till att tydligt visa och göra en användarvänlig, lättåtkomlig, tydlig och sammanfattande integritetspolicy (och om tillämplig lagstiftning kräver det, även en separat policy om cookies) tillgänglig på din webbplats. En sådan policy ska uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar.

5.         Begränsningar.

Du förbinder dig att endast använda Quantcasts webbplats och Tjänsterna i enlighet med villkoren i det här Avtalet. Du får inte använda Tjänsterna för olagliga eller kränkande handlingar eller för att delge olagligt innehåll via någon Åtkomstpunkt. Du får inte:

  1. Störa eller försöka störa driften av Tjänsterna eller Programvaran eller deras säkerhetsrelaterade funktioner;
  2. Radera eller på något sätt ändra de meddelanden om upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra immateriella rättigheter som visas i något Quantcast-innehåll;
  3. Uppge att Quantcast rekommenderar eller stödjer din webbplats eller ditt innehåll, ge några utfästelser och garantier gällande något aspekt av Tjänsterna, Programvaran eller Mätresultaten till någon Behörig tredje part eller annan tredje part
  4. Försöka indexera, skrapa, söka eller crawla Tjänsterna eller Quantcasts webbplats med någon automatiserad process, eller försöka få åtkomst till information eller teknik rörande Tjänsterna, Quantcasts webbplats eller våra patentskyddade algoritmer på något sätt som Quantcast inte avsiktligen gjort tillgängligt för dig.

6.         Quantcasts rättigheter.

All ägande- och förfoganderätt till och intresse i, inklusive immateriella rättigheter till, Quantcasts webbplats, Tjänsterna, Programvaran och Quantcast-innehållet är och förblir Quantcasts exklusiva egendom. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt Avtalet har du inte rätt att reproducera, ändra eller framställa härledda arbeten baserade på, sprida, licensiera, sälja, överföra, offentligt visa, överlåta eller på annat sätt använda ovanstående. Om ditt Quantcast-konto stängs av eller sägs upp, kommer Quantcast även i fortsättningen att respektera det här Avtalets begränsningar vad gäller vår användning av Mätdata, och kommer inte längre att visa Mätresultaten offentligt.

Quantcasts servrar kan välja att ibland svara på en utgivares Tagg genom att omdirigera webbläsaren till en anonym beacon från tredje part för att stödja tillhandahållandet av Quantcast-tjänster på marknaden. Valet av beacon är inte kopplat till dig som utgivare, din trafik eller din användarbas.

7.         Användargenererat innehåll.

Du kan publicera webbplatsbeskrivningar, kommentarer och rekommendationer via funktionerna tillgängliga på Quantcasts webbplats. Du får inte publicera innehåll som är eller som du har anledning att tro kan vara falskt, missvisande, kränkande eller stötande, eller som inkräktar på en annan persons privatliv, bryter mot någon annans immateriella rättigheter eller några tillämpliga lagar eller bestämmelser. Du ger Quantcast en evig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomspännande och royaltyfri licens till allt innehåll som du tillhandahåller. Quantcast ansvarar inte för och stödjer inte automatiskt uttalanden, kommentarer, länkar, rekommendationer eller annan information som publiceras av användare, och du använder eller förlitar dig på sådana uppgifter på egen risk.

8.         Ersättning.

Quantcast samtycker till att försvara, gottgöra och hålla dig skadelös från eventuella domar, skadestånd, förluster, ansvarsskyldigheter eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som härrör från en tredje part som hävdar att Programvaran eller Tjänsterna bryter mot amerikansk eller brittisk upphovsrätt eller sekretessrätt, förutsatt att du (i) omgående informerar och förser Quantcast med en kopia av all relaterad kommunikation och alla relaterade åtgärder, (ii) ger Quantcast fullständig kontroll över försvar och förlikning, och (iii) hjälper och samarbetar med Quantcast på Quantcasts bekostnad. Quantcast har ingen skyldighet eller något ansvar enligt denna bestämmelse när skadeståndskravet härrör från eventuell sammansättning av, tillägg till eller ändring av Tjänsterna eller Programvaran, från din eller någon annan Behörig tredje parts överträdelse av det här Avtalet, eller från underlåtenhet att införskaffa samtycke till användning av cookies eller annan spårningsteknik. Om Tjänsterna eller Programvaran blir, eller enligt Quantcast sannolikt kan bli, föremål för skadestånd från tredje part gentemot dig, kan Quantcast, efter eget val och på egen bekostnad, anskaffa rättigheterna för dig att fortsätta använda Tjänsterna eller Programvaran, byta ut eller ändra desamma så att de i all väsentlighet utför samma funktioner men inte bryter mot några bestämmelser, eller säga upp det här Avtalet. Ovanstående anger Quantcasts enda förpliktelse och din enda gottgörelse avseende skadeståndskrav av något slag från tredje part.

9.         Friskrivning.

Tjänsterna och relaterad information tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon form av garanti eller utfästelse, vare sig uttryckligen eller underförstådd. Utan att begränsa ovanstående friskriver sig Quantcast uttryckligen från varje form av garantier beträffande säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, ostörd användning och undvikande av intrång. Quantcast ger inga garantier om att Tjänsterna, Quantcasts webbplats eller Quantcast-innehållet (1) uppfyller dina krav, (2) är tillgängliga på ett avbrottsfritt, säkert eller felfritt vis, eller (3) inte orsakar fördröjningar eller förseningar i bearbetningen. Quantcast är inte skyldigt att behålla några Mätdata eller att se till att webbplatsen är igång eller fungerande under en viss tidsperiod. Quantcast lämnar inga garantier beträffande korrektheten, aktualiteten, sanningsenligheten, fullständigheten eller tillförlitligheten på informationen från Tjänsten, Quantcasts webbplats eller Quantcast-innehållet. Ingen information, varken muntlig eller skriftligt, kan skapa garantier eller utfästelser som inte uttryckligen ges häri. Ovanstående undantag och friskrivningar utgör en viktig del av Avtalet och är en förutsättning för att Quantcast ska kunna erbjuda dig Tjänsterna. I vissa jurisdiktioner kan enskilda undantag från vissa garantier vara otillåtna, vilket kan innebära att friskrivningen i sin helhet inte gäller dig.

10.         Avstängning och uppsägning.

Om inte Avtalet sägs upp av anledningar som anges häri fortsätter det att gälla till alla delar så länge du använder Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp ditt Quantcast-konto och det här Avtalet genom att både (i) ta bort alla Åtkomstpunkter från din profil på Quantcasts webbplats (alternativt genom att skicka ett e-postmeddelande, som hanteras på det sätt om passar Quantcast, till contact@quantcast.com om du är bosatt i USA, eller contact.dublin@quantcast.com om du är bosatt utanför USA, med fullständig kontoinformation och en uttryckligen begäran om uppsägning) och (ii) tar bort Taggarna från alla dina Åtkomstpunkter. Quantcast kan när som helst, av valfri anledning eller utan anledning och utan ansvar gentemot dig, säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsterna eller att säga upp det här Avtalet. När Avtalet sägs upp återtas omedelbart samtliga licenser och andra rättigheter som du har tilldelats i enlighet därmed. Quantcast har inga förpliktelser gentemot dig eller någon tredje part i samband med beslutet att säga upp Avtalet eller att säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsterna. Vid uppsägning eller avstängning har du inte längre tillgång till information kopplad till ditt konto. Oberoende av ovanstående ska punk 4–10, punkt 12–14 och den andra paragrafen i punkt 3 gälla även efter en uppsägning.

11.         Ändring av Tjänsten och villkoren.

Quantcast förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i eller stänga ner Quantcasts webbplats eller Tjänster utan föregående meddelande. Quantcast kan också ändra det här Avtalet från en gång till en annan. Om du inte samtycker till det ändrade Avtalet kan du säga upp ditt konto inom 30 dagar genom att följa de två steg som beskrivs i punkt 10. Om du använder Quantcasts webbplats, någon Tagg för att kontakta Quantcasts servrar eller Tjänsterna efter 30 dagar innebär det att du godkänner Avtalet.

12.         Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter ska Quantcast göras skadeståndsskyldigt gentemot dig eller någon tredje part i samband med följdskada, skadestånd, oavsiktlig förlust, särskilda skadestånd eller förluster, utebliven vinst, förlust eller radering av Mätdata eller Mätresultat, eller skadestånd, som utdöms i avskräckande eller bestraffande syfte, som uppstår till följd av din användning av tjänsterna, även om Quantcast har informerats om risken för sådana skadestånd. Dessa begränsningar är en förutsättning för att Quantcast ska kunna erbjuda dig tjänsterna. Denna paragraf gäller oavsett om den exklusiva kompensation som tillhandahålls i följande punkt uteblir.

Förutom när det gäller Quantcasts skyldigheter enligt punkt 8, skadeståndsskyldighet som härrör från dödsfall eller personskada på grund av Quantcasts försumlighet eller bedrägeri, oaktat något som strider mot innehållet häri, ska Quantcasts skadeståndsskyldighet gentemot dig, oavsett orsak och händelse, alltid vara begränsad till tvåhundrafemtio amerikanska dollar (USD 250).

13.         Övrigt.

Det här Avtalet utgör hela Avtalet mellan parterna beträffande användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, offerter och meddelanden, såväl skriftliga som muntliga, mellan Quantcast och dig med avseende därpå. Eventuella avtal om leverans eller användning av reklamavsnitt styr parternas relation i anslutning till de tillämpliga avsnitten, men påverkar inte parternas rättigheter, begränsningar eller förpliktelser enligt det här Avtalet, som parterna erkänner som ett separat ämne. Eventuella avståenden från någon parts sida att åberopa en överträdelse av det här Avtalet ska inte tolkas som avstående att åberopa andra eller kommande överträdelser av samma eller andra bestämmelser. Om några delar eller bestämmelser i det här Avtalet förklaras ogiltiga samtycker du och Quantcast till att sådana delar eller bestämmelser ska tillämpas i största möjliga mån, och att återstoden av Avtalet ska gälla fullt ut. Du och Quantcast intygar att det inte finns någon tredje part som gagnas av löften, åtaganden eller utfästelser som görs av Quantcast. Båda parterna kan komma att överlåta sina rättigheter, data och skyldigheter i enlighet med det här Avtalet i sin helhet i samband med försäljning av samtliga (eller en väsentlig del) av de tillgångar som är knutna till det här Avtalet, en sammanslagning eller omorganisation. Ingenting i det här Avtalet ska utgöra ett samarbete eller samriskprojekt mellan dig och Quantcast. Det här Avtalet och eventuella tvister som uppstår i samband med det är underställda amerikansk lag och lagstiftningen i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till USA:s eller Kaliforniens lagvalsregel. Du och Quantcast samtycker till att jurisdiktionen, platsen och det mest praktiska forumet för alla tvister, anspråk och förfaranden av något slag relaterade till Quantcast eller beträffande frågor i det här Avtalet uteslutande ska vara domstolarna i San Francisco, Kalifornien, USA. Avtalet är skrivet på engelska. Översättningar på andra språk tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. I händelse av bristande överensstämmelse mellan den engelska versionen och en översättning, äger den engelska versionen företräde.

14.         Meddelande.

Meddelanden eller annan kommunikation från dig till Quantcast betraktas endast som korrekt överlämnade när de levereras personligen, via e-post eller skickas med A-post till nedanstående adress eller annan adress som Quantcast gett till dig för det här syftet:

Om du är bosatt i USA kontaktar du:

Quantcast Corp.
201 Third Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94103
Attn: Legal Department
E-post: contact@quantcast.com

Om du är bosatt utanför USA kontaktar du:

Quantcast International Limited
Beaux Lane House
Lower Mercer Street, 1st Floor
Dublin 2, Ireland
Attn: Legal Department
Email: contact.dublin@quantcast.com

15.         Definitioner

“Behörig tredje part” innebär tredje part som du låter använda din Tagg, ditt konto eller Mätresultaten.
“Mätdata” innebär data insamlade från din/dina Taggar.
“Mätresultat” innebär Quantcasts patentskyddade analys av Mätdata.
“Quantcast-innehåll” innebär innehåll på Quantcasts webbplats och i Tjänsterna, inklusive Mätdata och resultat.
“Åtkomstpunkt” means web pages and content, display ads, and paid search campaigns received by a browser on which you are able to place (or have an Authorized Third Party place) your Tag.
“Tjänster” innebär Quantcast Measurement: en tjänst för klassificering av internetmålgrupper som låter dig (eller en Behörig tredje part) definiera och mäta specifika händelser online genom att tagga Åtkomstpunkter så som beskrivs häri och enligt dessa villkor.
“Programvara” innebär, tillsammans och var för sig, Taggarna och Quantcasts patenterade programvara som genererar Mätresultaten.
“Tagg” innebär särskild JavaScript- eller Flash-kod, eller annan kod för mätning av målgrupp som tillhandahålls av Quantcast, och som kan bäddas in på webbplatser, i mediafiler och andra Åtkomstpunkter tillsammans med etiketter och andra åtgärder, uppdateringar och uppgraderingar som du får.

16.         Avtalsslutande part.

Om du är bosatt i USA gäller Avtalet mellan dig och Quantcast Corporation. Om du är bosatt utanför USA gäller Avtalet mellan dig och Quantcast International Limited, ett irländskt aktiebolag med begränsad ansvarighet. Hänvisningar till “Quantcast”, “oss”, “vi” och “vår” innebär antingen Quantcast Corporation eller Quantcast International Limited som tillämpligt.