Measure for Apps Terms of Service

LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT INNAN DU HÄMTAR, INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN

I det här Quantcast App Measurement-avtalet (this “Avtalet”) beskrivs de villkor som Quantcast gör Apple iOS-app Measurement SDK eller Android-app Measurement SDK (the “Programvaran”) och Quantcast Measurement (the “Tjänsten”) tillgängliga för dig.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER”, SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA ÄR DU BUNDEN TILL VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU INGÅR DET HÄR AVTALET FÖR ETT FÖRETAG ELLER ANNAN JURIDISK PERSON, ELLER OM DU UTFÄSTER ATT DU HAR BEHÖRIGHET ATT INGÅ AVTAL FÖR SÅDAN ENHET, SKA BEGREPPEN ”DU” ELLER ”DIN” REFERERA TILL ENHETEN (ELLER OM SÅDAN ENHET AGERAR SOM EN BEHÖRIG TREDJE PART, DÅ SKA BEGREPPEN ”DU” ELLER ”DIN” REFERERA TILL ENHETEN, DEN BEHÖRIGA PARTEN ELLER BÅDA SOM TILLÄMPLIGT). QUANTCAST KAN ÄNDRA AVTALET FRÅN TID TILL ANNAN. FORTSATT ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER ÄNDRINGSMEDDELANDE INNEBÄR SAMTYCKE TILL ÄNDRINGARNA.

Begrepp skrivna med stor bokstav definieras i punkt 16.

1.         Inledning.

Quantcast Measurement är en kostnadsfri mätningstjänst för appar. Quantcast samlar in anonyma appanvändningsdata (“Mätdata”) och sedan tillämpar vi våra patentskyddade algoritmer och andra data på dessa Mätdata för att generera “Mätresultaten,” som vi tillgängliggör för dig på Quantcasts webbplats (se punkt 4).

Du har fullständig kontroll över hur Mätresultaten avslöjas eller inte avslöjas offentligt.

2.         Registrering.

För att få åtkomst till Programvaran och Tjänsten måste du registrera dig för ett Quantcast-konto på Quantcasts webbplats. Vid registreringen åtar du dig att lämna korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter samt se till att de är uppdaterade.

Du måste även registrera varje ny app som du vill integrera och använda Programvaran med. För varje registrerad app får du en unik API-nyckel, och du måste använda den unika API-nyckeln i den app som den utfärdats för.

Du ansvarar för att hemlighålla och skydda ditt lösenord. Du tar härmed ansvar för alla åtgärder – och anvisningar som ges till Quantcast – som utförs av dig eller någon tredje part, behörig eller ej, utifrån ditt konto eller med Mätresultaten. Du ska omedelbart meddela Quantcast om eventuell obehörig eller olovlig användning av ditt konto, och du ska samarbeta med oss för att stoppa den.

3.         Licens.

Med förbehåll för villkoren i det här avtalet ger Quantcast dig en begränsad, royaltyfri, icke-exklusiv, icke överlåtningsbar, återkallelig licens att införliva Programvaran i dina mobilappar under Avtalets giltighetstid (the “Licensen”). Quantcast förbehåller sig härmed alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri. All användning av Programvaran eller Tjänsterna som inte uttryckligen tillåts häri är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Quantcast, och leder till automatiskt uppsägning av Licensen som ges häri. Sådan obehörig användning kan även bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning samt annan immaterialrätt.

4.         Mätdata och resultat.

Quantcast använder alla Mätdata både för att förstå din målgrupp (endast för din räkning) och som en del av biljoner datapunkter för att beräkna vilket innehåll och vilken reklam som ska visas för personer vid intressebaserad reklam på webben.

Quantcast kommer aldrig att sälja din målgrupp – varken identifierad eller oidentifierad. Det är du som styr i vilken utsträckning Quantcast visar mätresultaten.

Quantcast ger dig evig rätt att använda, kopiera och distribuera mätresultaten, inklusive med våra delbara widgetar, så länge som du:

  1. Tillskriver oss arbetet. Demonstrativt inkluderar: “Källa: Quantcast. www.quantcast.com
  2. Presenterar data exakt så som vi tillhandahållit dem. Du får inte: (i) manipulera eller ändra Mätresultaten för att påstå eller antyda andra resultat än de som specifikt presenterats av Quantcast; (ii) kombinera information relaterad till andra Quantcast-profiler (till exempel genom att lägga ihop räckvidden för två olika appar istället för att presentera mätningarna som tillhandhållits av Quantcast); (iii) kvantitativt lägga ihop eller slå samman information i Mätresultaten med information från andra källor (det är däremot tillåtet att jämföra information från olika källor);
  3. Använd inte vårt arbete för konkurrera med oss. Använd inte information i Mätresultaten på ett sätt som konkurrerar med Quantcast; och
  4. Bind tredje parter. Om du ger informationen i mätresultaten direkt till tredje part (istället för att de får åtkomst till informationen via Quantcasts webbplats) måste du säkerställa att de samtycker till att vara bundna till och att de uppfyller ovannämnda krav.

Du samtycker till att inte framställa din apptrafik, målgrupp eller användaraktivitet på ett oriktigt sätt i samband med Quantcast eller Tjänsterna.

5.         Åtaganden och begränsningar.

Du får inte kopiera (förutom för att göra en säkerhetskopia), distribuera, sälja, hyra ut, överlåta, licensiera ut eller på annat sätt överföra eller tillgängliggöra Programvaran eller någon del utav den. Du samtycker också till att efterfölja alla gällande villkor för iOS- och Android-plattformarna.

Du samtycker till att inte placera programvaran i något annonsprogram eller spionprogram eller i appar som avslöjar exakt geografiskt läge, särskild information om hälsa, medicinskt tillstånd eller sexliv, kreditkortsdata eller ekonomiska data, brottsregister eller åtal. Om du är bosatt utanför USA, samtycker du dessutom till att inte placera Programvaran i appar som avslöjar andra känsliga personuppgifter, som etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening.

Om du uppger till Quantcast (t.ex. under registreringsprocessen) att dina appar inte är riktade till barn under 13 år, samtycker du till att inte placera Programvaran i appar riktade till barn under 13 år. Om du uppger att dina appar är riktade till barn under 13 år, kommer du inte att få de tjänster som kräver insamling av data mellan olika appar. Du får inte modifiera Programvaran utan föregående skriftlig tillåtelse från Quantcast.

6.         Kundintegritet.

Quantcast använder alla Mätdata både för att förstå din målgrupp (endast för din räkning) och som en av biljoner datapunkter för att beräkna vilket innehåll och vilka annonser som ska visas för personer på webben och på mobilappar (intressebaserad reklam). Nationella och internationella lagar och bestämmelser ändras snabbt vad gäller teknik och integritet. Du samtycker till att uppfylla tillämpliga lagar (om tillämpligt, inklusive EU-direktivet 95/46/EG och 2002/58/EG i deras ändrade lydelse), bestämmelser, självreglering inom branschen och rättigheter för tredje part i samband med Tjänsterna och vår användning av anonym information om appanvändning (inklusive unika användar-ID:n) för mätning av målgrupper och intressebaserad reklam. Du samtycker till att inte (i) använda tjänsterna för att spåra eller samla in personligt identifierbar information om appanvändare (eller ”personuppgifter” om appanvändare enligt EU-direktivet 95/46/EG), eller (ii) ge Quantcast någon personligt identifierbar information (eller några personuppgifter) om appanvändare. Du samtycker till att tydligt visa och göra en användarvänlig, lättåtkomlig, tydlig och sammanfattande integritetspolicy tillgänglig inuti appen. En sådan policy ska uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar.

Du samtycker till att i din integritetspolicy eller på annan tydlig plats meddela appanvändarna att din app tillåter datainsamling för mätning av målgrupp och intressebaserad reklam. Om du är en plattforms- eller tjänsteleverantör och integrerar programvaran i dina erbjudanden till apputvecklare eller appoperatörer, samtycker du till att meddela var och en om att din tjänst tillåter datainsamling för mätning av målgrupp och intressebaserad reklam.

(a) Meddelande vid hämtning. Quantcast rekommenderar att du antingen (i) inkluderar följande meddelande i appbeskrivningen innan hämtning eller att du (ii) länkar till tjänstevillkoren eller en integritetspolicy som innehåller följande meddelande som en del av hämtningsprocessen:

”Quantcast samlar in anonym information om appanvändare för att hjälpa oss att mäta användningen av vår app så att vi bättre kan förstå vår målgrupp. Quantcast använder även en del av dessa data för intressebaserad reklam. En fullständig beskrivning av Quantcasts intressebaserade reklam och annan datainsamling och användningsrutiner finns i deras integritetspolicy. Om du vill läsa mer eller om du vill avstå från att delta i sådan datainsamling, går du till inställningsmenyn när hämtning är klar.”

(b) Meddelande och avanmälan i Inställningar. Quantcast rekommenderar att du ger användarna av din/dina appar tillgång till Quantcasts meddelande om avanmälan och funktionen för detta från appens/apparnas inställningar eller en liknande “Om appen”-vy. Det ska göras tillgängligt i form av en knapp eller ett inställningsreglage, och när appanvändaren trycker på den visas dialogrutan med Quantcasts alternativ för integritet (se SDK-dokumentation för detaljer om implementering). Åtkomsten till dialogrutan med Quantcasts integritetsalternativ ska inte vara mer än två nivåer ned i appens alternativstruktur.

7.         Quantcasts rättigheter.

All ägande- och förfoganderätt till och intresse i, inklusive immateriella rättigheter till, Quantcasts webbplats, Programvaran, Tjänsten och Quantcast-innehållet är och förblir Quantcasts exklusiva egendom. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt Avtalet har du inte rätt att reproducera, ändra eller framställa härledda arbeten baserade på, sprida, licensiera, sälja, överföra, offentligt visa, överlåta eller på annat sätt använda ovanstående. Om ditt Quantcast-konto stängs av eller sägs upp, kommer Quantcast även i fortsättningen att respektera det här Avtalets begränsningar vad gäller vår användning av Mätdata, och kommer inte längre att visa Mätresultaten offentligt. Quantcast förbehåller sig rätten att närsomhelst säga upp Licensen.

Du får inte avlägsna några meddelanden om upphovsrätt, äganderätt eller produktidentifiering från Programvaran eller dess output. Du får inte orsaka eller tillåta modifiering, bakåtkompilering eller omvänd konstruktion av Programvaran, eller göra några andra försök att härleda källkod från Programvaran.

8.         Användargenererat innehåll.

Du kan publicera beskrivningar, kommentarer och rekommendationer via funktionerna tillgängliga på Quantcasts webbplats. Du får inte publicera innehåll som är eller som du har anledning att tro kan vara falskt, missvisande, kränkande eller stötande, eller som inkräktar på en annan persons privatliv, bryter mot någon annans immateriella rättigheter eller några tillämpliga lagar eller bestämmelser. Du ger Quantcast en evig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomspännande och royaltyfri licens till allt innehåll som du tillhandahåller. Quantcast ansvarar inte för och stödjer inte automatiskt uttalanden, kommentarer, länkar, rekommendationer eller annan information som publiceras av användare, och du använder eller förlitar dig på sådana uppgifter på egen risk.

9.         Ersättning

Quantcast samtycker till att försvara, gottgöra och hålla dig skadelös från eventuella domar, skadestånd, förluster, ansvarsskyldigheter eller kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som härrör från en tredje part som hävdar att Programvaran eller Tjänsterna bryter mot amerikansk eller brittisk upphovsrätt eller sekretessrätt, förutsatt att du (i) omgående informerar och förser Quantcast med en kopia av all relaterad kommunikation och alla relaterade åtgärder, (ii) ger Quantcast fullständig kontroll över försvar och förlikning, och (iii) hjälper och samarbetar med Quantcast på Quantcasts bekostnad. Quantcast har ingen skyldighet eller något ansvar enligt denna bestämmelse när skadeståndskravet härrör från eventuell sammansättning av, tillägg till eller ändring av Tjänsterna eller Programvaran, från din eller någon annan Behörig tredje parts överträdelse av det här Avtalet, eller från underlåtenhet att införskaffa samtycke till användning av cookies eller annan spårningsteknik. Om Tjänsterna eller Programvaran blir, eller enligt Quantcast sannolikt kan bli, föremål för skadestånd från tredje part gentemot dig, kan Quantcast, efter eget val och på egen bekostnad, anskaffa rättigheterna för dig att fortsätta använda Tjänsterna eller Programvaran, byta ut eller ändra desamma så att de i all väsentlighet utför samma funktioner men inte bryter mot några bestämmelser, eller säga upp det här Avtalet. Ovanstående anger Quantcasts enda förpliktelse och din enda gottgörelse avseende skadeståndskrav av något slag från tredje part.

10.        Friskrivning.

TJÄNSTEN, PROGRAMVARAN, QUANTCAST-INNEHÅLLET OCH RELATERAD INFORMATION TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON FORM AV GARANTI ELLER UTFÄSTELSE, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE FRISKRIVER SIG QUANTCAST UTTRYCKLIGEN FRÅN VARJE FORM AV GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, OSTÖRD ANVÄNDNING OCH UNDVIKANDE AV INTRÅNG. QUANTCAST GER INGA GARANTIER OM ATT TJÄNSTEN, PROGRAMVARAN, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET (1) UPPFYLLER DINA KRAV, (2) ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ ETT AVBROTTSFRITT, SÄKERT ELLER FELFRITT VIS (3) INTE ORSAKAR FÖRDRÖJNING ELLER FÖRSENING I BEARBETNINGEN. QUANTCAST ÄR INTE SKYLDIGT ATT BEHÅLLA NÅGRA MÄTDATA ELLER SE TILL ATT WEBBPLATSEN ÄR IGÅNG OCH FUNGERANDE UNDER EN VISS TIDSPERIOD. QUANTCAST LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE KORREKTHETEN, AKTUALITETEN, SANNINGSENLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN PÅ INFORMATIONEN FRÅN TJÄNSTEN, PROGRAMVARAN, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET. INGEN INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, KAN SKAPA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GES HÄRI. OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR UTGÖR EN VIKTIG DEL AV AVTALET OCH ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT QUANTCAST SKA KUNNA ERBJUDA DIG TJÄNSTEN OCH PROGRAMVARAN. I VISSA JURISDIKTIONER KAN ENSKILDA UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER VARA OTILLÅTNA, VILKET KAN INNEBÄRA ATT FRISKRIVNINGEN I SIN HELHET INTE GÄLLER DIG.

11.         Ansvarsbegränsning.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA QUANTCAST GÖRAS SKADESTÅNDSSKYLDIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART I SAMBAND MED FÖLJDSKADA, SKADESTÅND, OAVSIKTLIG FÖRLUST, SÄRSKILD SKADA ELLER FÖRLUST, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST ELLER RADERING AV MÄTDATA ELLER MÄTRESULTAT ELLER SKADESTÅND, SOM UTDÖMS I AVSKRÄCKANDE ELLER BESTRAFFANDE SYFTE, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER PROGRAMVARAN, ÄVEN OM QUANTCAST HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT QUANTCAST SKA KUNNA ERBJUDA DIG TJÄNSTEN OCH PROGRAMVARAN. DENNA PARAGRAF GÄLLER OAVSETT OM DEN EXKLUSIVA KOMPENSATION SOM TILLHANDAHÅLLS I FÖLJANDE PUNKT UTEBLIR. FÖRUTOM NÄR DET GÄLLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV QUANTCASTS FÖRSUMLIGHET ELLER BEDRÄGERI, OAKTAT NÅGOT SOM STRIDER MOT INNEHÅLLET HÄRI, SKA QUANTCASTS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH HÄNDELSE, ALLTID VARA BEGRÄNSAD TILL TVÅHUNDRAFEMTIO AMERIKANSKA DOLLAR (USD 250).

12.         Avstängning och uppsägning.

Om inte Avtalet sägs upp av anledningar som anges häri fortsätter det att gälla i sin helhet så länge du använder Tjänsten och Programvaran. Du kan när som helst säga upp ditt Quantcast-konto och det här Avtalet genom att (i) ta bort Programvaran från din/dina appar och skriftligen intyga borttagningen till Quantcast inom tio (10) dagar från borttagandet, (ii) publicera din/dina appar på nytt till relevanta appbutiker för att säkerställa att alla nya hämtningar inte innehåller Programvaran, eller genom att skicka meddelanden om en appuppdatering till alla kända befintliga användare för att försöka få befintliga användare att övergå till en ny appversion som inte innehåller Programvaran, och (iii) radera din profil på Quantcasts webbplats (alternativt genom att skicka ett e-postmeddelande, som hanteras på det sätt om passar Quantcast, till contact@quantcast.com om du är bosatt i USA, eller contact.dublin@quantcast.com om du är bosatt utanför USA, med fullständig kontoinformation och en uttryckligen begäran om uppsägning). Quantcast kan när som helst, av valfri anledning eller utan anledning och utan ansvar gentemot dig, säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsten eller att säga upp det här Avtalet. När Avtalet sägs upp återtas omedelbart samtliga licenser och andra rättigheter som du har tilldelats i enlighet därmed. Quantcast har inga förpliktelser gentemot dig eller någon tredje part i samband med beslutet att säga upp det här Avtalet eller att säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsten och Programvaran. Vid uppsägning eller avstängning har du inte längre tillgång till information kopplad till ditt konto. Oberoende av ovanstående ska punkt 7–15 gälla även efter en uppsägning.

13.         Ändring av Tjänsten och villkoren.

Quantcast förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i eller stänga ner Quantcasts webbplats, Programvaran och/eller Tjänsten utan föregående meddelande. Quantcast kan också ändra det här Avtalet från en gång till en annan. Om du inte samtycker till det ändrade Avtalet kan du säga upp ditt konto inom 30 dagar genom att följa de fyra stegen som beskrivs i punkt 11. Om du använder Quantcast webbplats, Programvaran eller Tjänsten efter 30 dagar innebär det att du godkänner Avtalet.

14.         Tredjepartskund.

Om du ingår det här Avtalet som utvecklare för att använda Programvaran eller Tjänsten för en tredjepartskund, eller en om tredjepartskund annars använder eller får tillgång till Programvaran eller Tjänsten via ditt Quantcast-konto, med eller utan tillåtelse från Quantcast, utfäster och garanterar du (a) att du är behörig att agera på uppdrag av, att binda, och binder härmed, tredjepartskunden till alla förpliktelser och begränsningar som du har enligt det här Avtalet, (b) att Quantcast kan dela med sig av alla Mätdata specifika för tredjepartskundens app/appar med tredjepartskunden, och (c) att du inte kommer att avslöja tredjepartskundens Mätdata till någon annan part utan tredjepartskundens tillåtelse.

15.         Övrigt.

Det här Avtalet utgör hela Avtalet mellan parterna beträffande användning av Tjänsten och Programvaran och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, offerter och meddelanden, såväl skriftliga som muntliga, mellan Quantcast och dig med avseende därpå. Eventuella avtal om leverans eller användning av reklamavsnitt styr parternas relation i anslutning till de tillämpliga avsnitten, men påverkar inte parternas rättigheter, begränsningar eller förpliktelser enligt det här Avtalet, som parterna erkänner som ett separat ämne. Eventuella avståenden från någon parts sida att åberopa en överträdelse av det här Avtalet ska inte tolkas som avstående att åberopa andra eller kommande överträdelser av samma eller andra bestämmelser. Om några delar eller bestämmelser i det här Avtalet förklaras ogiltiga samtycker du och Quantcast till att sådana delar eller bestämmelser ska tillämpas i största möjliga mån, och att återstoden av Avtalet ska gälla fullt ut. Du och Quantcast intygar att det inte finns någon tredje part som gagnas av löften, åtaganden eller utfästelser som görs av Quantcast. Båda parterna kan komma att överlåta sina rättigheter, data och skyldigheter i enlighet med det här Avtalet i sin helhet i samband försäljning av samtliga (eller en väsentlig del) av de tillgångar som är knutna till det här Avtalet, en sammanslagning eller omorganisation. Ingenting i det här Avtalet ska utgöra ett samarbete eller samriskprojekt mellan dig och Quantcast. DET HÄR AVTALET OCH EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DET ÄR UNDERSTÄLLDA AMERIKANSK LAG OCH LAGSTIFTNINGEN I DELSTATEN KALIFORNIEN I USA, UTAN HÄNSYN TILL USA:S ELLER KALIFORNIENS LAGVALSREGEL. DU OCH QUANTCAST SAMTYCKER TILL ATT JURISDIKTIONEN, PLATSEN OCH DET MEST PRAKTISKA FORUMET FÖR ALLA TVISTER, ANSPRÅK OCH FÖRFARANDEN AV NÅGOT SLAG RELATERADE TILL QUANTCAST ELLER BETRÄFFANDE FRÅGOR I DET HÄR AVTALET UTESLUTANDE SKA VARA DOMSTOLARNA I SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN, USA. Avtalet är skrivet på engelska. Översättningar på andra språk tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. I händelse av bristande överensstämmelse mellan den engelska versionen och en översättning, äger den engelska versionen företräde.

16.         Meddelande.

Meddelanden eller annan kommunikation från dig till Quantcast betraktas endast som korrekt överlämnade när de levereras personligen, via e-post eller skickas med A-post till nedanstående adress eller annan adress som Quantcast gett till dig för det här syftet:

Om du är bosatt i USA kontaktar du:

Quantcast Corp.
201 Third Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94103
Attn: Legal Department
E-post: contact@quantcast.com

Om du är bosatt utanför USA kontaktar du:

Quantcast International Limited
Glandore Business Centres
Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place
Dublin 2, Ireland
Attn: Legal Department
E-post: contact.dublin@quantcast.com

17.         Definitioner

“Behörig tredje part” innebär tredje part som du låter använda Programvaran, Tjänsten, ditt konto eller Mätresultaten.
“Mätdata” innebär data insamlade från din/dina appar.
“Mätresultat” innebär Quantcasts patentskyddade analys av Mätdata.
“Quantcast-innehåll” innebär innehåll på Quantcasts webbplats och i Tjänsten, inklusive Mätdata och resultat.
“Quantcast webbplats” innebär www.quantcast.com
“Programvaran” innebär Quantcasts Apple iOS-app Measurement SDK eller Android-app Measurement SDK.
“Tredjepartskund” innebär tredje part för vars räkning du använder Programvaran eller Tjänsten, till exempel vid informationsinsamling på uppdrag av tredje part.
“Tjänst” innebär Quantcast Measurement: en tjänst för klassificering av appmålgrupper som låter dig (eller en Behörig tredje part) definiera och mäta specifika apphändelser, så som beskrivs häri och enligt dessa villkor.

18.         Avtalsslutande part.

Om du är bosatt i USA gäller Avtalet mellan dig och Quantcast Corporation. Om du är bosatt utanför USA gäller Avtalet mellan dig och Quantcast International Limited, ett irländskt aktiebolag med begränsad ansvarighet. Hänvisningar till “Quantcast”, “oss”, “vi” och “vår” innebär antingen Quantcast Corporation eller Quantcast International Limited som tillämpligt.