Website Terms of Use

I det här användaravtalet (“Avtalet”) beskrivs på vilka villkor Quantcast erbjuder dig tillgång till webbplatsen www.quantcast.com (“Quantcasts webbplats”), och till den webbedömningstjänst som tillhandahålls av Quantcast genom Quantcasts webbplats (“Tjänsterna”). Vi vill be dig att läsa igenom villkoren noggrant, eftersom de gäller för dig om du väljer att gå in på Quantcasts webbplats, antingen som registrerad användare (“Registrerad användare”) eller oregistrerad användare som bara besöker Quantcasts webbplats (“Quantcast-besökare”). Villkoren är viktiga och vi har gjort vårt bästa för att de ska vara så enkla som möjligt att läsa. Om du är Quantcast Measure-kund gäller fortfarande villkoren i “Quantcast Measure och Q for Publisher – tjänsteavtal” respektive “Q for Marketers (tidigare känd som Quantcast Advertise) – tjänsteavtal” och “Quantcast Choice – tjänsteavtal” och ingenting i denna text begränsar dina skyldigheter eller Quantcasts rättigheter och åtaganden enligt det avtalet.

GENOM ATT REGISTRERA DIG ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR VILLKOREN SKA DU LÄMNA QUANTCASTS WEBBPLATS OCH OMEDELBART UPPHÖRA MED ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. OM DU SLUTER DETTA AVTAL SOM REPRESENTANT FÖR ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN JURIDISK ENHET INTYGAR DU HÄRMED ATT DU HAR RÄTT ATT BINDA ENHETEN TILL DESSA VILLKOR OCH TERMERNA “DU” OCH “DIN” AVSER DÅ DENNA JURIDISKA ENHET. QUANTCAST KAN NÄR SOM HELST VÄLJA ATT GÖRA ÄNDRINGAR I AVTALET. FÖR QUANTCAST-BESÖKARE GÄLLER AVTALET ENDAST DET AKTUELLA BESÖKET OCH RESULTATET AV DETTA – VI BER DIG DÄRFÖR ATT LÄSA IGENOM AVTALET PÅ NYTT NÄSTA GÅNG DU BESÖKER WEBBPLATSEN I HÄNDELSE ATT VIKTIGA ÄNDRINGAR NYLIGEN HAR GENOMFÖRTS, VILKA DÅ ÄR FÄRGMARKERADE. REGISTRERADE ANVÄNDARE FÅR ETT E-POSTMEDDELANDE OM ALLA VIKTIGA ÄNDRINGAR OCH FORTSATT ANVÄNDNING 30 DAGAR EFTER ETT SÅDANT MEDDELANDE TOLKAS SOM ETT GODKÄNNANDE.

1. Beskrivning av Tjänsterna

Quantcasts webbplats innehåller ett stort utbud av olika resurser, inklusive men inte begränsat till teknologi (“Programvara”), målgruppsrapporter från miljontals webbplatser och andra mediekanaler (“Rapporter”), samt ytterligare information, innehåll och verktyg som vi hoppas kan intressera dig. Rapporterna och sådan ytterligare information, innehåll och verktyg benämns i avtalet gemensamt “Quantcast-innehåll”. Såvida inte annat uttryckligen anges är samtliga nya funktioner som görs tillgängliga på Quantcasts webbplats underställda det här Avtalet.

2. Registrering

Om du vill visa eller använda vissa typer av information, innehåll eller verktyg på Quantcasts webbplats kan du behöva registrera dig för att skapa ett Quantcast-konto. Vid registreringen lovar du att lämna korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter samt se till att de alltid är uppdaterade. Vi ber dig att inte välja ett användarnamn som kan upplevas som stötande eller som på annat sätt utgör ett brott mot Avtalet eller gällande lagar och bestämmelser.

Du ansvarar för att skydda det valda lösenordet till Quantcasts webbplats och förbinder dig att inte sprida det till tredje part. Du ansvarar härmed för samtliga handlingar som utförs genom ditt konto av dig eller eventuella tredje parter. Du åläggs att omedelbart underrätta Quantcast om du upptäcker att någon obehörig har använt ditt konto.

3. Rapporter

Quantcast ger dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens att använda, kopiera och sprida Rapporterna med följande begränsningar: (a) följande meddelande om upphovsrätt ska placeras väl synligt i alla dokument där Rapporterna ingår: “Källa: Quantcast. www.quantcast.com“; (b) du har inte rätt att sälja eller handla med Rapporterna eller utbyta kontanta medel för att göra Rapporterna tillgängliga för tredje part som en del i en tjänst; (c) du har inte rätt att manipulera eller ändra i Rapporterna så att de redovisar eller antyder andra eller ytterligare mätresultat än dem som har presenterats av Quantcast, inklusive men inte begränsat till information i Rapporterna eller det sätt på vilket informationen presenteras; (d) du har inte rätt att sammanställa eller kombinera information från olika Quantcast-profiler (till exempel genom att lägga ihop räckvidden från två olika platser i stället för att presentera respektive plats med den fristående och uppmätta räckvidden enligt uppgifterna från Quantcast); (e) du har inte rätt att kvantitativt sammanställa eller kombinera information i Rapporterna med information från andra källor (men du får erbjuda en jämförelse av informationen i Rapporterna med information som du har hämtat från andra källor); (f) du har inte rätt att skönmåla trafiken eller användningen av din webbplats i samband med Tjänsterna; (g) du får inte använda informationen i Rapporterna så att den på något sätt konkurrerar med Quantcast och (h) om du tillhandahåller informationen i Rapporterna direkt till tredje part (i stället för att låta dem ta del av informationen via Quantcasts webbplats) ska du säkerställa att denna tredje part samtycker till att respektera och faktiskt rättar sig efter ovanstående begränsningar. Du ska inte (i) använda Tjänsterna för att spåra eller samla in personuppgifter om webbanvändare eller (ii) lämna ut personuppgifter om webbanvändare till Quantcast.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i det här avsnittet ska du inte använda, kopiera eller sprida Rapporterna, någon uppgift från Rapporterna eller något innehåll från Quantcasts webbplats.

4. Följande är INTE tillåtet

Du förbinder dig att endast använda Quantcasts webbplats och Tjänsterna i enlighet med villkoren i detta Avtal samt i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. I samband med användning av Tjänsterna ska du inte (i) ägna dig åt olaglig verksamhet eller handlingar som kan uppfattas som stötande av andra eller (ii) utgöra ett intrång i tredje parts mänskliga rättigheter eller upphovsrättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter. Dessutom förbinder du dig att inte

(a) kopiera, ändra, anpassa, översätta eller på annat sätt skapa härledda arbeten av Tjänsterna eller Tekniken eller (med undantag för vad som uttryckligen tillåts häri) Quantcasts innehåll;

(b) tillämpa omvänd konstruktion, ta isär, demontera eller på annat sätt försöka avslöja de mätsystem som används av Quantcast;

(c) hyra ut, sälja, tilldela eller på annat sätt överföra rättigheterna i eller till Tjänsterna eller Tekniken;

(d) publicera, överföra eller införa enheter, programvara eller rutiner som påverkar eller försöker påverka driften av Tjänsterna eller Tekniken.

(e) kringgå, inaktivera eller på annat sätt påverka säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna eller Tekniken eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Quantcasts innehåll;

(f) ladda upp, streama, mejla eller på annat sätt överföra (i) ej beställt eller ej godkänt reklam- och marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidspel och liknande affärsplaner eller andra former av affärserbjudanden eller (ii) virus eller annan skadlig kod som kan störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos Tjänsterna eller Programvara, smitta eller skada andra användares datorer eller påverka andra användares åtkomst till Tjänsterna eller Tekniken;

(g) radera eller på något sätt ändra de meddelanden om upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra former av immateriella rättigheter som visas på Quantcasts webbplats eller i Quantcasts innehåll;

(h) uppge att Quantcast rekommenderar eller stöder din webbplats eller ditt innehåll;

( i ) inhämta information eller material kopplade till Tjänsterna eller Quantcasts webbplats som Quantcast inte avsett att göra tillgängliga för dig, över huvud taget eller på aktuellt sätt, eller försöka få otillåten åtkomst till Tjänsterna eller Quantcasts webbplats eller till teknik, datorsystem eller nätverk associerade med Tjänsterna eller Quantcasts webbplats eller försöka indexera, söka igenom eller använda en sökrobot eller liknande, automatiska mekanismer för att undersöka Tjänsterna eller Quantcasts webbplats.

Quantcast kan när som helst och utan föregående meddelande välja att avsluta eller spärra ditt Quantcast-konto, inklusive men inte begränsat till som ett svar på en misstänkt överträdelse av någon av ovanstående restriktioner.

5. Quantcasts immateriella rättigheter

Quantcasts webbplats, Tjänsterna, Teknologi och Quantcast-innehållet skyddas av upphovsrätten, varumärkesskydd och andra tillämpliga lagar i USA och i andra länder. All ägande- och förfoganderätt till och intresse i, inklusive men inte begränsat till, sådana immateriella rättigheter till Quantcasts webbplats, Tjänsterna, Programvara och Quantcast-innehåll är och förblir Quantcasts och dess licenstagares exklusiva egendom. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt Avtalet har du inte rätt att reproducera, ändra eller framställa härledda arbeten baserade på, sprida, licensiera, sälja, överföra, offentligt visa, överlåta eller på annat sätt använda Quantcasts webbplats, Tjänsterna, Teknologi eller Quantcast-innehållet.

6. Användargenererat innehåll och länkade webbplatser

Quantcast uppmuntrar bidrag till Quantcasts webbplats. Du kan publicera tjänstebeskrivningar, kommentarer, inlägg, tips och rekommendationer via funktionerna på Quantcasts webbplats (gemensamt benämnt “Användargenererat innehåll”). Du bär hela ansvaret för Användargenererat innehåll som skapas och publiceras av dig och förbinder dig härmed att inte publicera information som du vet eller rimligen borde veta är felaktig eller grovt vilseledande, som förtalar eller kränker någon, som kan uppfattas som stötande, som är integritetskränkande, som inkräktar på någon annans immateriella rättigheter eller som är i strid med gällande lagar och bestämmelser. Genom att lämna ut Användargenererat innehåll till Quantcast ger du Quantcast en evig, icke-exklusiv och ersättningsfri rätt att använda sådant innehåll i samband med leveransen av dess Tjänster och Quantcasts webbplats. Quantcast förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa, underlåta att publicera eller radera Användargenererat innehåll. Quantcast ansvarar inte för och stöder inte automatiskt uttalanden, kommentarer eller annan information i Användargenererat innehåll som publiceras av andra användare och du väljer att förlita dig på sådana uppgifter på egen risk. Användargenererat innehåll som publiceras av dig eller andra användare kan innehålla länkar till andra webbplatser. Quantcast övervakar eller kontrollerar inte på något sätt innehållet på webbplatser till vilka länkar från Quantcasts webbplats leder och ansvarar inte för att innehållet är riktigt eller för de åsikter som uttrycks där. En länk från Quantcasts webbplats till en annan webbplats innebär inte att Quantcast godkänner eller stöder den länkade webbplatsen. Du besöker alltid sådana externa webbplatser på egen risk.

7. Ersättning

Du förbinder dig att (om Quantcast så önskar) försvara, ersätta och hålla Quantcast, dess dotterbolag och närstående bolag samt deras respektive direktörer, chefer, aktieägare och anställda skadeslösa från varje form av utgifter, kostnader, skadestånd, förluster, anspråk och krav (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatkostnader) som utkrävs av tredje part eller som uppstår till följd av att du (eller någon som använder ditt konto) underlåter att följa något av Avtalets villkor.

8. Friskrivning TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN VARJE FORM AV GARANTI ELLER UTFÄSTELSE, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE FRISKRIVER SIG QUANTCAST UTTRYCKLIGEN FRÅN VARJE FORM AV GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, OSTÖRD ANVÄNDNING OCH UNDVIKANDE AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHETER. QUANTCAST LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER OM ATT TJÄNSTERNA, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET SKA (1) UPPFYLLA DINA BEHOV, (2) VARA SÄKRA OCH TILLGÄNGLIGA UTAN AVBROTT ELLER FUNGERA FELFRITT ELLER (3) INTE ORSAKA FÖRDRÖJNING ELLER FÖRSENING I BEARBETNINGEN. QUANTCAST ÄR INTE SKYLDIGT ATT SE TILL ATT WEBBPLATSEN ÄR IGÅNG ELLER DRIVS UNDER EN VISS TID. QUANTCAST LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE KVALITETEN PÅ TJÄNSTERNA, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET, EJ HELLER OM HURUVIDA INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTERNA, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET ÄR RIKTIG, UPPDATERAD, SANNINGSENLIG ELLER TILLFÖRLITLIG. INGEN FORM AV INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS FRÅN QUANTCAST ELLER VIA TJÄNSTERNA, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET UTGÖR NÅGON GARANTI OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES DÄRI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR QUANTCAST FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL, FÖRDRÖJNING ELLER FÖRSENING VID BEARBETNING TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, QUANTCASTS WEBBPLATS ELLER QUANTCAST-INNEHÅLLET ELLER PÅ GRUND AV UPPFÖRANDET HOS DIG ELLER NÅGON ANNAN SOM ANVÄNDER TJÄNSTERNA, VARE SIG OFFLINE ELLER ONLINE. OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR UTGÖR EN VIKTIG DEL AV AVTALET OCH ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT QUANTCAST SKA KUNNA ERBJUDA DIG TJÄNSTERNA UTAN KOSTNAD. I VISSA JURISDIKTIONER KAN ENSKILDA UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER VARA OTILLÅTNA, VILKET KAN INNEBÄRA ATT FRISKRIVNINGEN I SIN HELHET INTE GÄLLER DIG.

9. Uppsägning och avstängning

Om inte Avtalet sägs upp av anledningar som anges häri fortsätter det att gälla till alla delar så länge du använder Tjänsterna. Du kan när som helst välja att säga upp Avtalet genom att kontakta oss med fullständiga kontouppgifter och en uttrycklig begäran om att säga upp kontot. Quantcast behandlar inkomna e-postmeddelanden så snart som möjligt. Quantcast kan när som helst, av valfri anledning eller utan anledning, med eller utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig välja att säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsterna eller att säga upp detta Avtal. När Avtalet sägs upp återtas omedelbart samtliga licenser och andra rättigheter som du har tilldelats i enlighet därmed. Quantcast har inga förpliktelser gentemot dig eller någon tredje part i samband med beslutet att säga upp detta Avtal eller att säga upp eller stänga av din åtkomst till Tjänsterna. När du sägs upp eller stängs av har du inte längre tillgång till information som du har publicerat på Quantcasts webbplats. Oberoende av ovanstående ska avsnitt 5, 6, 7, 8, 12 och 13 gälla även efter att Avtalet har sagts upp.

10. Ändringar i Quantcasts webbplats och Tjänster

Quantcast förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i eller stänga ner Quantcasts webbplats eller Tjänster utan föregående meddelande.

11. Exportlagstiftning

Teknologi är underställd USA:s exportbestämmelser. Programvara får inte laddas ner från Tjänsterna eller på annat sätt exporteras eller vidareexporteras i strid med USA:s exportlagar. Genom att ladda ner och använda Teknologi intygar och garanterar du att nedladdningen eller användningen inte utgör ett brott mot någon sådan lag.

12. Ansvarsbegränsning UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA QUANTCAST GÖRAS SKADESTÅNDSSKYLDIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART I SAMBAND MED FÖLJDSKADOR, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER SKADESTÅND SOM UTDÖMS I AVSKRÄCKANDE ELLER BESTRAFFANDE SYFTE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR ORSAKADE AV UTEBLIVEN VINST OCH SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INTE ENS OM QUANTCAST HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT QUANTCAST SKA KUNNA ERBJUDA DIG TJÄNSTERNA UTAN KOSTNAD. DENNA PUNKT GÄLLER OAVSETT OM DEN EXKLUSIVA KOMPENSATION SOM TILLHANDAHÅLLS I FÖLJANDE PUNKT UTEBLIR. UTAN HINDER AV NÅGOT HÄRI SOM TALAR EMOT DETTA SKA QUANTCASTS ANSVAR GENTEMOT DIG BETRÄFFANDE ALLA SLAGS ORSAKER OCH OAVSETT HANDLINGENS FORM VID VARJE TILLFÄLLE BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA US-DOLLAR (100,00 USD).

13. Övrigt

Detta Avtal utgör hela Avtalet mellan parterna beträffande användning av Tjänsterna och har tolkningsföreträde framför samtliga tidigare eller samtida avtal, offerter och meddelanden, såväl skriftliga som muntliga, mellan Quantcast och dig (med undantag för eventuella Quantcast Measure – tjänsteavtal som du har undertecknat). Eventuell underlåtelse från Quantcasts sida att åberopa överträdelse av bestämmelser i detta Avtal ska inte tolkas som en underlåtelse att åberopa andra eller kommande överträdelser av samma eller andra bestämmelser. Om någon del av eller bestämmelser i detta Avtal förklaras ogiltig(a) av någon anledning, inklusive men inte begränsat till hänvisning till offentliga policyer, enas du och Quantcast om att återstoden av Avtalet ska gälla fullt ut, som om den ogiltiga delen eller bestämmelsen aldrig hade ingått. Du och Quantcast intygar att det inte finns någon tredje part som gagnas av löften, åtaganden eller utfästelser som görs av Quantcast. Du har inte rätt att överlåta de rättigheter som du tilldelats eller att delegera någon av de skyldigheter du härmed åläggs och alla försök att göra så är ogiltiga och saknar effekt. Quantcast kan komma att överlåta sina rättigheter och delegera sina skyldigheter i enlighet med detta Avtal i sin helhet i samband med en sammanslagning, omorganisation, försäljning av samtliga, eller en väsentlig del av, de tillgångar som är knutna till detta Avtal. Ingenting i detta Avtal ska utgöra ett samarbete eller samriskprojekt mellan dig och Quantcast. DETTA AVTAL OCH EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DET ÄR UNDERSTÄLLDA AMERIKANSK LAG OCH LAGSTIFTNINGEN I DELSTATEN KALIFORNIEN I USA OCH USA:S/KALIFORNIENS LAGAR OM RÄTT ATT VÄLJA DOMSTOL GÄLLER EJ. DU OCH QUANTCAST SAMTYCKER TILL ATT JURISIDIKTIONEN, PLATSEN OCH DET MEST PRAKTISKA FORUMET FÖR ALLA TVISTER, ANSPRÅK OCH FÖRFARANDEN AV NÅGOT SLAG RELATERADE TILL QUANTCAST ELLER BETRÄFFANDE FRÅGOR I DETTA AVTAL UTESLUTANDE SKA VARA DOMSTOLARNA I SAN FRANCISCO, USA.

14. Meddelanden

Meddelanden eller annan kommunikation från dig till Quantcast betraktas som korrekt överlämnade när de skickas med A-post eller bud, levereras personligen, per fax eller e-post till nedanstående adress:

Quantcast Corp.
795 Folsom Street
San Francisco, CA 94107
Attn: Legal Department
Email: contact@quantcast.com